Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Formaldehyd je bezbarvý hořlavý plyn štiplavého zápachu. Běžně se používá jako konzervační a dezinfekční prostředek v celé řadě výrobků, včetně stavebních materiálů, nábytku, textilií a výrobků osobní hygieny. Ačkoli je formaldehyd přirozeně se vyskytující látka, může být také vyráběn synteticky a je znám jako silný znečišťovatel ovzduší v interiérech.

Vystavení formaldehydu může mít řadu negativních zdravotních účinků, od mírného podráždění očí, nosu a krku až po závažnější dýchací problémy a dokonce rakovinu. Formaldehyd může také u některých lidí vyvolat alergické reakce, které vedou ke kožním vyrážkám, astmatickým záchvatům a dalším příznakům.

Jedním z nejčastějších zdrojů formaldehydu ve vnitřním prostředí jsou stavební materiály, jako jsou výrobky z lisovaného dřeva, izolace a koberce. Formaldehyd lze nalézt také ve spotřebních výrobcích, jako je kosmetika, oblečení a nábytek. Kromě toho se formaldehyd uvolňuje do ovzduší jako vedlejší produkt spalování ze zdrojů, jako jsou plynová kamna, krby a tabákový kouř.

Pro omezení expozice formaldehydu je důležité identifikovat a minimalizovat potenciální zdroje této chemické látky ve vnitřním prostředí. Toho lze dosáhnout výběrem stavebních materiálů, nábytku a výrobků pro domácnost, které jsou označeny jako neobsahující formaldehyd nebo s nízkými emisemi. Důležité je také správně větrat vnitřní prostory, zejména během činností, při nichž se formaldehyd může uvolňovat do ovzduší, a po jejich skončení.

Vládní agentury a organizace po celém světě stanovily předpisy a pokyny pro bezpečné úrovně expozice formaldehydu ve vnitřním prostředí. Například americká Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) stanovila limit 0,1 částic na milion (ppm) pro formaldehyd ve vnitřním ovzduší.

Závěrem lze říci, že ačkoli je formaldehyd běžně používanou chemickou látkou, může ve vysokých koncentracích ve vnitřním prostředí představovat vážné zdravotní riziko. Je důležité, aby jednotlivci podnikli kroky k omezení své expozice formaldehydu a aby vlády a průmysl spolupracovaly na stanovení předpisů a pokynů pro bezpečné úrovně expozice. Přijetím těchto opatření můžeme pomoci zajistit, aby naše domovy, pracoviště a veřejné prostory byly zdravé a bezpečné pro všechny.


Formaldehyde is a colorless, flammable gas with a pungent odor. It is commonly used as a preservative and disinfectant in a wide range of products, including building materials, furniture, textiles, and personal care products. While formaldehyde is a naturally occurring substance, it can also be produced synthetically and is known to be a potent indoor air pollutant.

Exposure to formaldehyde can have a number of negative health effects, ranging from mild irritation of the eyes, nose, and throat to more serious respiratory problems and even cancer. Formaldehyde can also trigger allergic reactions in some people, leading to skin rashes, asthma attacks, and other symptoms.

One of the most common sources of formaldehyde in indoor environments is building materials such as pressed-wood products, insulation, and carpets. Formaldehyde can also be found in consumer products like cosmetics, clothing, and furniture. In addition, formaldehyde is released into the air as a byproduct of combustion from sources such as gas stoves, fireplaces, and tobacco smoke.

To limit exposure to formaldehyde, it is important to identify and minimize potential sources of the chemical in indoor environments. This can be done by choosing building materials, furniture, and household products that are labeled as formaldehyde-free or low-emission. It is also important to properly ventilate indoor spaces, especially during and after activities that may release formaldehyde into the air.

Government agencies and organizations around the world have established regulations and guidelines for safe levels of formaldehyde exposure in indoor environments. For example, the US Environmental Protection Agency (EPA) has established a limit of 0.1 parts per million (ppm) for formaldehyde in indoor air.

In conclusion, while formaldehyde is a commonly used chemical, it can pose a serious health risk when present in high concentrations in indoor environments. It is important for individuals to take steps to limit their exposure to formaldehyde, and for governments and industry to work together to establish regulations and guidelines for safe levels of exposure. By taking these steps, we can help ensure that our homes, workplaces, and public spaces are healthy and safe for everyone.