Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Kvalita ovzduší v České republice byla v roce 2021 příznivá, a to i přes přítomnost znečišťujících látek, jako je benzo[a]pyren, PM10 a PM2,5 a přízemní ozon, které v některých oblastech stále překračují stanovené hygienické limity. Koncentrace těchto znečišťujících látek, s výjimkou ozonu, zaznamenaly v průběhu hodnoceného období 2011-2021 výrazný pokles a v roce 2021 byly zaznamenány druhé nejnižší koncentrace znečišťujících látek v ovzduší po roce 2020. K dobré kvalitě ovzduší v České republice přispěla především nižší četnost nepříznivých stavů v lednu a listopadu ve srovnání s předchozím desetiletým průměrem. Pokles koncentrací ozonu v roce 2021 byl způsoben poklesem teplých měsíců a potlačením meteorologických podmínek příznivých pro tvorbu ozonu. K dlouhodobému zlepšování kvality ovzduší přispělo průběžné provádění opatření ke zlepšení kvality ovzduší, jako je výměna kotlů v domácnostech a zlepšení stavu velkých zdrojů.

The air quality in the Czech Republic was favorable in 2021, despite the presence of pollutants such as benzo[a]pyrene, PM10 and PM2.5, and ground-level ozone, which still exceed established health limits in certain areas. Concentrations of these pollutants, with the exception of ozone, have seen a significant decline over the 2011-2021 assessment period, and 2021 had the second lowest air pollutant concentrations on record, after 2020. The good air quality in the Czech Republic was primarily due to the lower frequency of adverse conditions in January and November compared to the previous 10-year average. The drop in ozone concentrations in 2021 was attributed to a decrease in warmer months and the suppression of meteorological conditions that are favorable for ozone formation. The continuous implementation of measures to improve air quality, such as replacing boilers in households and improving major sources, has contributed to the long-term improvement of air quality.

 

vice: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/21groc/gr21cz/Obsah_CZ.html

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/21groc/gr21cz/UKO_rocenka_2021_komplet.pdf