Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

CHMI released article about air quality in the Czech Republic 2023: preliminary evaluation 

V roce 2023 byla kvalita ovzduší mimořádně dobrá. Tento trend přetrvává od roku 2020, kdy začalo období s přijatelnou kvalitou ovzduší. Koncentrace většiny znečišťujících látek, jako jsou suspendované částice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2) a oxid uhelnatý (CO), v roce 2023 opět poklesly a dosáhly nejnižších hodnot za období 2013-2023 (viz Obr. 1). Poprvé v historii měření nebyly překročeny žádné imisní limity pro suspendované částice PM10 a PM2,5. Navíc v roce 2023 nebyly překročeny imisní limity pro NO2, SO2 a CO, stejně jako v minulých letech.

Relativně dobrá kvalita ovzduší v České republice v roce 2023 byla především v důsledku výrazně nižších koncentrací znečišťujících látek během zimního období (leden-březen, říjen-prosinec), kdy převažovaly příznivé meteorologické podmínky pro rozptyl znečišťujících látek. Výrazně nižší koncentrace v porovnání s průměrem za posledních deset let (2013-2022) byly zaznamenány v lednu, březnu a nejvýrazněji v listopadu, kdy byly mimořádně dobré rozptylové podmínky, což je atypické pro listopad.

Kvalitu ovzduší dlouhodobě zlepšují opatření zaměřená na snížení znečišťujících látek, jako je výměna kotlů v domácnostech, opatření na významných zdrojích a obnova vozového parku. Koncentrace přízemního ozonu jsou silně ovlivněny meteorologickými podmínkami, zejména během teplého období (duben-září), a nemají výrazný trend od roku 2013 jako ostatní znečišťující látky. Koncentrace ozonu v roce 2023 (maximální denní 8hodinové a 26. maximální denní 8hodinové průměrné koncentrace) byly čtvrté nebo šesté nejnižší za jedenáctileté období 2013-2023. Průměrné měsíční koncentrace ozonu od dubna do srpna roku 2023 byly mírně nižší než desetiletý průměr. V září byly koncentrace nadprůměrné kvůli teplému a suchému počasí tohoto měsíce.

 

full article find here: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/Rocni_zprava_2023.pdf