Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

CHMI released article about air quality in the Czech Republic 2023: preliminary evaluation 

V roce 2023 byla kvalita ovzduší mimořádně dobrá. Tento trend přetrvává od roku 2020, kdy začalo období s přijatelnou kvalitou ovzduší. Koncentrace většiny znečišťujících látek, jako jsou suspendované částice PM10 a PM2,5, oxid dusičitý (NO2), oxid siřičitý (SO2) a oxid uhelnatý (CO), v roce 2023 opět poklesly a dosáhly nejnižších hodnot za období 2013-2023 (viz Obr. 1). Poprvé v historii měření nebyly překročeny žádné imisní limity pro suspendované částice PM10 a PM2,5. Navíc v roce 2023 nebyly překročeny imisní limity pro NO2, SO2 a CO, stejně jako v minulých letech.

Relativně dobrá kvalita ovzduší v České republice v roce 2023 byla především v důsledku výrazně nižších koncentrací znečišťujících látek během zimního období (leden-březen, říjen-prosinec), kdy převažovaly příznivé meteorologické podmínky pro rozptyl znečišťujících látek. Výrazně nižší koncentrace v porovnání s průměrem za posledních deset let (2013-2022) byly zaznamenány v lednu, březnu a nejvýrazněji v listopadu, kdy byly mimořádně dobré rozptylové podmínky, což je atypické pro listopad.

Kvalitu ovzduší dlouhodobě zlepšují opatření zaměřená na snížení znečišťujících látek, jako je výměna kotlů v domácnostech, opatření na významných zdrojích a obnova vozového parku. Koncentrace přízemního ozonu jsou silně ovlivněny meteorologickými podmínkami, zejména během teplého období (duben-září), a nemají výrazný trend od roku 2013 jako ostatní znečišťující látky. Koncentrace ozonu v roce 2023 (maximální denní 8hodinové a 26. maximální denní 8hodinové průměrné koncentrace) byly čtvrté nebo šesté nejnižší za jedenáctileté období 2013-2023. Průměrné měsíční koncentrace ozonu od dubna do srpna roku 2023 byly mírně nižší než desetiletý průměr. V září byly koncentrace nadprůměrné kvůli teplému a suchému počasí tohoto měsíce.

 

full article find here: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/mes_zpravy/Rocni_zprava_2023.pdf

 

 

 
V roce 2022 byla kvalita ovzduší z hlediska koncentrací hodnocených znečišťujících látek příznivá, podobně jako v předchozích letech 2020 a 2021. S výjimkou přízemního ozonu dosáhly koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší druhých nejnižších hodnot v rámci hodnoceného období 2012-2022, přičemž nejnižší hodnoty dosáhl oxid uhelnatý. Koncentrace hodnocených látek znečišťujících ovzduší, s výjimkou přízemního ozonu, v hodnoceném období 2012-2022 výrazně poklesly.


In 2022, air quality was favorable in terms of the concentrations of evaluated air pollutants, similar to the previous years of 2020 and 2021. With the exception of ground-level ozone, the concentrations of evaluated air pollutants reached the second-lowest values within the assessed period of 2012-2022, with carbon monoxide reaching its lowest value. The concentrations of evaluated air pollutants, excluding ground-level ozone, have significantly decreased over the period of 2012-2022.
 
 

Kvalita ovzduší v České republice byla v roce 2021 příznivá, a to i přes přítomnost znečišťujících látek, jako je benzo[a]pyren, PM10 a PM2,5 a přízemní ozon, které v některých oblastech stále překračují stanovené hygienické limity. Koncentrace těchto znečišťujících látek, s výjimkou ozonu, zaznamenaly v průběhu hodnoceného období 2011-2021 výrazný pokles a v roce 2021 byly zaznamenány druhé nejnižší koncentrace znečišťujících látek v ovzduší po roce 2020. K dobré kvalitě ovzduší v České republice přispěla především nižší četnost nepříznivých stavů v lednu a listopadu ve srovnání s předchozím desetiletým průměrem. Pokles koncentrací ozonu v roce 2021 byl způsoben poklesem teplých měsíců a potlačením meteorologických podmínek příznivých pro tvorbu ozonu. K dlouhodobému zlepšování kvality ovzduší přispělo průběžné provádění opatření ke zlepšení kvality ovzduší, jako je výměna kotlů v domácnostech a zlepšení stavu velkých zdrojů.

The air quality in the Czech Republic was favorable in 2021, despite the presence of pollutants such as benzo[a]pyrene, PM10 and PM2.5, and ground-level ozone, which still exceed established health limits in certain areas. Concentrations of these pollutants, with the exception of ozone, have seen a significant decline over the 2011-2021 assessment period, and 2021 had the second lowest air pollutant concentrations on record, after 2020. The good air quality in the Czech Republic was primarily due to the lower frequency of adverse conditions in January and November compared to the previous 10-year average. The drop in ozone concentrations in 2021 was attributed to a decrease in warmer months and the suppression of meteorological conditions that are favorable for ozone formation. The continuous implementation of measures to improve air quality, such as replacing boilers in households and improving major sources, has contributed to the long-term improvement of air quality.

 

vice: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/21groc/gr21cz/Obsah_CZ.html

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/21groc/gr21cz/UKO_rocenka_2021_komplet.pdf

 

 

Overall year result of measured air pollution, presented by Český Hydrometeorologický Ůstav, contain a new nice infographic, you may see it here:

Znečištění ovzduší na území České republiky

You may download a full report from here:

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/20groc/gr20cz/Obsah_CZ.html

Also at the address above you may take the measuring results and conclusions separately for Benz[a]pyrene, NO2, CO, SO2, heavy metals, benzene, ultrafine particles and others.

The material is highly recommended to check for everyone, who living in Czech Republic. Last year have been remarkably "clean" due to good air conditions for dissipation and Covid-19 measures taken to limit human activities.

Previous years' information may be taken from here: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html 

 Thank you CHMI for a very good presentation!

feed-image RSS