Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Photo by Dimitry Anikin on Unsplash

Zhodnocení koncentrací benzo[a]pyrenu, benzenu a těžkých kovů (As, Cd, Ni, Pb)

vysledky pro rok 2020: Zhodnocení koncentrací benzo[a]pyrenu, benzenu a těžkých kovů (As, Cd, Ni, Pb)

Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem (BaP) patří k hlavním problémům kvality ovzduší v ČR. Do ovzduší se dostává především z lokálního vytápění domácností, které se na emisích benzo[a]pyrenu podílí v celorepublikovém měřítku okolo 98 %. V roce 2020 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit na 40 % stanic, vice info: 

[roční průměrné koncentrace BaP]

Oproti desetiletému průměru 2010–2019 došlo v roce 2020 k poklesu koncentrací BaP v průměru o cca 30 %. Nicméně roční průměrné koncentrace BaP překročily imisní limit na 40 % měřicích stanic. U dalších sledovaných látek, zmíněných ve zprávě, nebyl v roce 2020 překročen roční imisní limit.

[Kvalita ovzduší na území ČR - 2020 benzo[a]pyren, benzen a těžké kovy]