pollutants.eu air quality monitor Czech Republic

Photo by Dimitry Anikin on Unsplash

Zhodnocení koncentrací benzo[a]pyrenu, benzenu a těžkých kovů (As, Cd, Ni, Pb)

vysledky pro rok 2020: Zhodnocení koncentrací benzo[a]pyrenu, benzenu a těžkých kovů (As, Cd, Ni, Pb)

Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem (BaP) patří k hlavním problémům kvality ovzduší v ČR. Do ovzduší se dostává především z lokálního vytápění domácností, které se na emisích benzo[a]pyrenu podílí v celorepublikovém měřítku okolo 98 %. V roce 2020 překročily roční průměrné koncentrace benzo[a]pyrenu imisní limit na 40 % stanic, vice info: 

[roční průměrné koncentrace BaP]