Pollutants.eu Monitor kvality ovzduší v České republice

Ilustrační obrázek

The local household heating sector continued to contribute significantly to air pollution in 2017, namely emissions of PM10 59,1%, PM2.5 74,3% (Figure 7), carbon monoxide 67,8%, VOC 47,7%, arsenic 34,4%, cadmium 51,1% and benzo[a]pyrene 98,3%. Emissions of sulphur dioxide (51.7 %) and nickel (37.5%) dominated the decisive share of the public energy sector and heat production. The sectors of road freight transport, passenger car transport, non-road vehicles and other machinery e.g. agriculture and forestry account for the most significant share of nitrogen oxide emissions (42.8 %).

Sektor lokálního vytápění domácností se v roce 2017 i nadále významně podílel na znečišťování ovzduší, konkrétně na emisích PM10 59,1 %, PM2,5 74,3 % (obr. 7), oxidu uhelnatého 67,8 %, VOC 47,7 %, arsenu 34,4 %, kadmia 51,1 % a benzo[a]pyrenu 98,3 %. Rozhodující podíl sektoru veřejné energetiky a výroby tepla převládal u emisí oxidu siřičitého (51,7 %) a niklu (37,5 %). Sektory silniční nákladní dopravy, osobní automobilové dopravy, nesilničních vozidel a ostatních strojů např. v zemědělství a lesnictví se podílejí nejvýznamněji na emisích oxidů dusíku (42,8 %).

Zdroj/source:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2019/TZ_Rocenka_KO_2018.docx